head

 

 

 

 

ئیسلامیزه‌كردن، فۆبیا‌و كاردانه‌وه‌

 

سه‌لام مارف

لیستی ئیسلامی، یان بهرهی ئیسلامی، بایهتێكی گهرمی ناو فهزای سیاسی پێش ههڵبژاردنهكانه، كهبهشێوهیهكی گشتی بۆ ههر یهك لهلایهنهئیسلامییهكانو تهنانهت كهسایهتییهئیسلامییهكانیش بههای لێوردبوونهوهی ههبووه‌‌و مایهی ههڵوێستهكردن بووه‌‌و تهنانهت كار گهیشتۆتهئاستی راپرسی ناوخۆییو تاوتوێكردنی ئهو پرسهبهچهندان شێوهی جیاواز.
بهڵام ئهو پرسیارهی بۆ ههر چاودێرێكی سیاسی، لهپهیوهست بهلیستی ئیسلامیو بهرهی ئیسلامی دێتهپێشهوهئهوهیه، كهئایا دروستكردنی بهرهیهكی ئیسلامی لهدۆخی ئێستای كوردستاندا زهمینهی ههیه‌‌و ئیسلامییهكان دهتوانن دهستی بۆ بهرن؟
بۆ من ئهگهری دروستكردنی بهرهیهكی ئیسلامی (لێرهدا بهرهو لیست وهك دوو مترادیف بهكاردههێنم) ئهگهرێكی لاوازه‌‌و پێم وانییههیچ یهكێك لهلایهنهئیسلامییهكان بتوانن دهستپێشخهری كارێكی لهو جۆرهبكهن. هۆكاری ئهمهئهو دابهشبوونهجۆرییهنییهكهلایهنهئیسلامییهكان ههیانه‌. راستهئیسلامییهكان، چ ئهوانهی بهشێوهیهكی سهرهكی دابهشبوون بهسهر سێلایهنی جیاوازداو بوونهتهههڵگری سێشوناسی جیاوازو چ ئهوانهی بهشێوهی گروپو كۆبوونهوهلهدهوری كهسایهتییهك ههناسهدهدهن، كهمهلا كرێكارو دهستهكهی محهمهد بازیانی، لهجۆرى ئهوهن، ههڵگری دیدی جیاوازو خاوهنی پێگهی جیاوازو سهرهنجام بهرژهوهندی جیاوازشیان ههیه‌‌و كۆكۆدنهوهیان لهدهوری یهكتر بۆ خۆی پێویستی بهیهك سهدهههیه، بهڵام بهدهر لهمهش، هۆكاری سهرهكی ئاماژهكانی دروست نهبوونی بهرهیهكی ئیسلامی لهشوێنێكی تردایه‌. تهنانهت ئهگهر وایدابنێین، كهئیسلامییهكان دهتوانن دهستبهرداری جیاوازییهكانی خۆیان ببنو ههموویان لهدهوری ئهمیرێك، یان پهیامێك كۆ ببنهوه، هێشتا ئهوهبهواتای ئامادهییان بۆ دروستكردنی بهرهیهكی ئیسلامیو بهشداریكردنیان لهههڵبژاردنهكانی چهند مانگی داهاتووی كوردستاندا نییه‌.
ئهگهر ئیسلامییهكان وهك بهرهیهك بهشداری بكهن، پهیامی بهرهیهكی ئیسلامی ناتوانێت یاریكردن بێت بهوشهكانی وهك "نهمانی گهندهڵیو چاكسازیو دروستكردنی دهسهڵاتێكی بهرپرس"‌و تهنانهت ناتوانێت بهپلهی یهكهم لیستێك لهچاكسازیو ریفۆرمهكان بخاتهسهر فلێكسێكی گهوره‌‌و بهڵێنی جێبهجێكردنیان بداتو داوا لهخهڵك بكات بۆ جێبهجێكردنی ئهو خواستانهدهنگیان پێبدهن، بهڵكو بهرهیهكی ئیسلامی لهكاڵترین واتایدا، دهبێت ههڵگری پهیامێكی رادیكالانهی ئیسلامیانهبێتو بێهیچ سڵمینهوهیهك لانی زۆربهی بهرنامهی خۆیان بخهنهروو. كهواتهبهرهیان لیستێكی ئیسلامی لهئێستادا دهتوانێت مایهی كارهسات بێت بۆ خودی ئیسلامییهكان خۆیان، ههر بۆیهبهدڵنیاییهوهیهكهمین كهسانێك سڵ لهدروستبوونی ئهو بهرهیهدهكهنهوهئیسلامییهكان خۆیاننو دزهكردنی باسهناوخۆییهكانو دزهكردنی ئهنجامی راپرسییهناوخۆییهكان بۆ دهرهوهدهتوانێت دهرخهری ئهو ترسهبێت، لهوهش تێپهڕێت ئاماژهكانی ئهو دیوو ئهوهی دهوترێت "كۆمهڵگای كوردی كێشهی چاكسازی ههیهنهك ئایدیۆلۆژی" دهتوانێت لایهنهتیۆریزهكراوهكهی ئهو ترسهبێت كهخودی ئیسلامییهكان لهدروستكردنی بهرهیهكی ئیسلامی بۆ ههڵبژاردنهكان ههیانه‌.
لهههڵبژاردنهكانی رابردوودا، كۆمهڵو یهكگرتوو دهیانتوانی بهبێحسكو زهحمهتكێشان بهشداری ههڵبژاردنهكان بكهنو تهنانهت لهرووی توانای راگهیاندنو پێگهی جهماوهریشهوهئهو كارههیچ سودێكی بۆیان نهبوو، ئهگهر نهڵێین مایهی زهرهر بووهبۆیان، لهگهڵ ئهمهشدا بۆكردنیان؟ بۆ كهئهوانیان لهگهڵ نهما ئهمانیش بهجیا جیا دابهزین؟ بزووتنهوهی ئیسلامی بهدۆستایهتیان لهگهڵ پارتی سیمای حزبێكی دهستهمۆی وهرگرت، بهڵام بۆ ههر لهههمان خولهكدا ماوهتهوه؟ لهدوای 17 ی شوبات جارێكی تر كۆمهڵو یهكگرتوو كهوتنهوهخولهكی گۆڕانو سهرباری ههموو تێبینییهكانیان لهسهر بزووتنهوهی گۆڕان بهڵام بۆ هێشتا لهخولهكی ئهو حزبهدا دهسوڕێنهوه؟ مهلا كرێكار كۆمهڵ و یهكگرتوو و بزووتنهوهبهكۆمهڵێك بیجامهلهپێدهزانێكهناتوانێت هیچ بۆ بزاوتی ئیسلامی بكهن، بهڵام بۆ خۆی بووهتهدهزگایهكی پروپاگهندهبۆ هێزێكی نا ئایینی؟ ئهوانهی لهخولهكی بزووتنهوهی ئیسلامیدانو ماوهماوهلێی دهتۆرێن، نهك باس لهلیستی ئیسلامی ناكهن، بهڵكو جارێكی تر دهگهڕێنهوهبۆ یاریكردن بهوشهكانی چاكسازیو مترادیفهكانی ئهو وشهیه، بۆ؟ دهتوانرێت وهڵامی ههموو ئهمانهلهو راستییهدا بدۆزینهوه، كهبهرهیهكی ئیسلامی ناتوانێت بهرهنجامێكی باش بۆ خۆی ئیسلامییهكان بهدیبهێنتو زۆر بهخرایی دهیانخاتهبهردهم كاردانهوهیهكی فراوانی كۆمهڵگا.
بهراستی ئهوهی "فۆبیای ئیسلامیزهكردن"ی ههیه، خودی ئیسلامییهكاننو بهههڵهلهلایهن ههندێك رۆشنبیری ئاڵودهبهباكگراوندێكی ئایینی دهدرێتهپاڵ كهسانی دهرهوهی ئیسلامییهكان، چونكهخودی ئیسلامییهكان ههست بهو كاردانهوهیهدهكهن كهلهحاڵهتی دهركهوتنی بهرهی ئیسلامیو بهبهپهیامێكی ئیسلامیانه، بهرهو روویان دهبێتهوه، ههر بۆیهئامادهن لاكهوتهترین حزبی سیاسی بكهنههاوپهیمان تهنیا بۆ ئهوهی وهك "ئیسلامی" نا بهڵكو وهك "ئۆپۆزیسۆن" بناسرێنو وهك "خاوهن پهیامێكی ئیسلامی بۆ جێبهجێكردنی شهرعییهت" نا بهڵكو وهك "خاوهن پهیامێكی چاكسازیو فریادڕهس" دهربكهون.

 

 
رۆشنگەری
سه‌رجه‌م بۆچوونه‌كان

-

وڕێنەی نەدیایەم باوکت، ئەمردم وە حەسرەت دایکت...سەعید کاکەیی

-

كۆمەڵگای داخراو، كاوە گەرمیانی وەك دەرفەتێك بۆ روانین...مەریوان عەلی

-

سەرۆك نەخۆشە! بەڵام رەخنەكان وەك خۆیان ماون...هەردی عەلی

-

بزوتنه‌وه‌ی گۆڕان؛ له‌نێوان یۆتۆپیاو ئایدۆلۆجیادا......ئاسۆ ئه‌مین

-

سێ شت به‌ پێوه‌رێكی دی.. رۆڵی پارتی...سه‌وسه‌ن هیرانی

-

ڕەشنووسی دەستوور و دانوستاندنی هەمەلایەنی ڕیزبەندانە...سەعید کاکەیی

-

له‌ په‌راوێزی كاندیدكردنه‌وه‌ی سه‌رۆك، رایه‌كی جیاواز...مه‌ریوان عه‌لی

-

ئیسلامیزه‌كردن، فۆبیا‌و كاردانه‌وه‌...سه‌لام مارف

-

شۆڕشی داهاتوو، شۆڕشی دابه‌شكردنه‌وه‌ی سامان ده‌بێت...سه‌لام مارف

-

بودجه‌ له‌نێوان ژیانێكی دادپه‌روه‌رانه‌و ناوێكی خوازراو بۆ به‌ سستماتیكه‌كردنی نادادپه‌روه‌ری...بێستون محمو‌د

-

حه‌ڤده‌ی شوبات وه‌ك چه‌ركه‌ساتێكی به‌رده‌وام...بێستون محمود

-

ئایا (داوود پێغه‌مبه‌ر) مرۆڤێكی دادپه‌روه‌ر بووه‌؟...شازین هێرش

-

ئیسرائیلیات له‌ سیره‌ی موحه‌مه‌ددا...شازین هێرش

-

هه‌ڕه‌شه‌كانی به‌غدا جدین؟...مه‌ریوان عه‌لی

-

ئیخوان وەك بەڵتەجە...سەلام مارف

-

مرۆڤ, كائینه‌ به‌نرخه‌كه‌ی سه‌رزه‌مین...سه‌وسه‌ن هیرانی

-

كاتژمێر: چاره‌ك بۆ سفر...یاسین ره‌فیق

-

ئێمه‌ چ جۆره‌ مرۆڤێكین؟...مه‌ریوان عه‌لی

-

كام ئه‌نجومه‌نی ئاسایشی هه‌رێم؟...سه‌وسه‌ن هیرانی

-

دژه‌ دیموكراسی، شه‌رێكی به‌رپاكراو، له‌گه‌ڵ هه‌مووان...هه‌ردی عه‌لی

-

ده‌سه‌ڵاتی ئه‌وانه‌ی بێ ده‌سه‌ڵاتن...مه‌ریوان عه‌لی

-

داگیركردنی كۆمه‌ڵگا، له‌شه‌ری ناوخۆوه‌ بۆ ستراتیژی سیاسی...راسان

-

یەك رۆژی ماوە بۆ 31 ئاب...سەردەشت زانكۆ

-

فه‌رشه‌كه‌ی دیرك و نه‌وته‌كه‌ی هه‌رێم...هه‌ردی عه‌لی

-

پێگەی كارو پێوانە جێندەرییەكان...سەلام مارف

-

مام جه‌لال، ئه‌و مه‌رگه‌ی زۆرترین لێكدانه‌وه‌ و گۆڕان به‌دوای خۆیدا ده‌هێنێت...ساسان كریم

-

ته‌مه‌نی دیكتاتۆرێك...مه‌ریوان عه‌لی

-

حزب و ئینتمای نیشتمانی...روشیدی سه‌یدا

-

سەرنجێك دەربارەی ئازادی مرۆڤ...بەیان حامید

-

یەكەمین خۆپیشاندان لەسەر بودجە...هەردی عەلی

-

دادوەری كۆمەڵایەتی و بودجە...راسان

-

خۆپیشاندان و مەلاكان.. رایەكی جیاواز...مەریوان عەلی

-

جەهەنەم دەرگاكانی كراوەتەوە.. هاوارێكی نەبیستراو..!...هەردی عەلی

-

ئەنفال لە بیرەوەری ئێمەدا...بەیان حامید

-

راپەرین و فاشیزم... دەرفەتێکی زێرین بەڵام...مەریوان عەلی

-

دەسەڵات و سیاسەت...محەمەد حەکیمی

-

تفەنگەكان لابەرن نۆبەی قەڵەمەكانە...بەیان حامید

-

جیهانی گۆڕاو و دنیای نەگۆڕی ئێمە...هەردی عەلی

-

ھەرگیز ناژین !؟... ئومێد حمە عەلی

-

سەرەتایەک دەربارەی ناتوندوتیژی...مەریوان عەلی

-

به‌یادی حه‌ڤده‌ی شوباته‌وه‌: دێویش بن ده‌كه‌ون...راسان

-

فەلسەفە و ئومێد...ریبوار سیوەلی

-

ڕوداوەکانی بادینان، گۆشەیەک لە ململانێیەکی کۆنەپەرستانە...عەبدوڵا مەحمود

-

له‌په‌راوێزی ته‌قاندنه‌وه‌ی بۆمبیكی كیمیاویی دا چیم دی...سه‌ڵاح جه‌میل

-

بێدەنگی و سزا...مەریوان عەلی

-

هێڵە سورەكان چۆن كۆتایی پێدەهێندرێت؟...مەریوان عەلی

-

پڕۆژەو پاکیجەکانی چاکسازی، ... عەبدوڵا مەحمود

-

لە كوردستان چی روویدا؟...مەریوان عەلی

-

داهات و بودجە بەدەست میلیشیاوە... عەبدوڵا مەحمود

-

قوتابخانەی فرانكفۆرت، لە رەخنەی فكرەوە بۆ رەخنەی كۆمەڵگا...ئیبراهیم ئەلحەیدەری

-

میدیاکان و ده‌سه‌ڵات...د.فه‌ره‌یدوون وه‌ردی نژاد

-

ڕاگه‌یاندن، سیاسه‌ت و ده‌سه‌ڵات له‌جیهاندا... ئا: محه‌مه‌د حه‌کیمی

-

دیموكراسیەت، ناتوندوتیژی و بەربەرەكانی...مەریوان عەلی

-

یورگن هابرماس و پرسی دموکراسی...ئا: محه‌ممه‌د حه‌کیمی

-

شۆڕشه‌کان...سه‌رکاو هادی گۆرانی

-

ئەخلاقی بەپرسیارێتی...مەریوان عەلی

-

نەوەیەكی تورە، لە شەرعیەتی شۆرشگێری...مەریوان عەلی

-

بۆچی حكومەت هەڵوەشێتەوە؟...هەردی عەلی

-

با بەس بێ کورد کوژی‌...دەستەیەك لە نووسەرو ڕۆشنبیرو هونەرمەندانی کورد لە کەنەدا

-

سیاسەتی واقعی و هەڵوێستی سیاسی...هەردی عەلی

-

گۆران لە نەگۆردا، هەنگاوێك بۆ ڕەخنەگرتن لە دەسەڵات...راسان عەلی

-

لە یاداشتەوە بۆ گۆران...مەریوان عەلی

-

دیموكراسی لە ڕەهەندێكی ترەوە ????????...مەریوان عەلی

-

سەرنجێك لەسەر شكاندنی بێدەنگی...راسان

-

سیاسەتی دیموكراسیانە لە هەرێمەكەی ئێمەدا...مەریوان عەلی

-

سەردەمی هەڕەشەی مەستەشارەكان...سەلام مارف

-

شانازی ئازادی رادەربرین لەبەردەم پرسیاردا...هەردی عەلی

-

پرسیار لە ئازادی...مەریوان عەلی

-

بڵانسی هێزەكان و ناكۆكیە سیاسیەكان...راسان عەلی

-

تابلۆ شێواوەكەی هەولێر...سەلام مارف

-

پشتگیری بۆ كەمپەینی كۆمپانیای ووشە...گۆڤاری رۆشنگەری

-

ئه‌فسونی ئه‌کته‌ر: ئه‌کته‌ر کێیه‌و کێ ئه‌کته‌ره‌؟...سه‌رکاو هادی گۆرانی

-

ئه‌فسونی ئه‌کته‌ر: ئه‌فسون و ئاماده‌بونی ئه‌کته‌ر...سه‌رکاو هادی گۆرانی

-

ڕۆشنبیر و خه‌ڵک و ده‌سه‌ڵات ...سه‌رکاو هادی گۆرانی

-

کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ٢٠١١ دا و داهاتوویەکی نەدیار...سەعید کاکەیی

-

ئەی دز لەكوێـی، خاوەنماڵ هەموو شتەكانی برد...سەلام مارف

-

لـیبرالیزم و پێداویسته‌كانی ده‌سه‌ڵاتی كوردستانی ...سه‌عید كاكه‌یی

-

ئۆتۆمبیـــل و تۆپبــاران ...هەردی عەلی

-

رۆژێك بەرلە پشووی پەرلەمان...راسان عەلی

-

بەرگرتن لە هێرشەكان.. لە پەراوێزی مافەكانی مرۆڤدا... ئومێد ئەمین

-

دیموكراسی و هەڕەشە...مەریوان عەلی

-

لە نێوان ئەخلاق‌و سیاسەتدا .. هەڵوەستەیەك...زوبێر رەسوڵ

-

مقدەس چۆن بە لەناوبردن دەپارێزرێت؟...مەریوان عەلی

-

كوشتن وەك تۆڵەسەندنەوە لە قەڵەم...هەردی عەلی

-

بەیاننامەی ناڕەزایەتی...گۆڤاری رۆشنگەری

-

بۆچی نێوەندێك بۆ رۆشنگەری؟...مەریوان عەلی

 

 

رۆشنگەری
وتار‌و بۆچوون

وڕێنەی نەدیایەم باوکت، ئەمردم وە حەسرەت دایکت

سەعید کاکەیی

كۆمەڵگای داخراو، كاوە گەرمیانی وەك دەرفەتێك بۆ روانین

مەریوان عەلی

سەرۆك نەخۆشە! بەڵام رەخنەكان وەك خۆیان ماون

هەردی عەلی

بزوتنه‌وه‌ی گۆڕان؛ له‌نێوان یۆتۆپیاو ئایدۆلۆجیادا...

ئاسۆ ئه‌مین

سێ شت به‌ پێوه‌رێكی دی.. رۆڵی پارتی

سه‌وسه‌ن هیرانی

ڕەشنووسی دەستوور و دانوستاندنی هەمەلایەنی ڕیزبەندانە

سەعید کاکەیی

له‌ په‌راوێزی كاندیدكردنه‌وه‌ی سه‌رۆك، رایه‌كی جیاواز

مه‌ریوان عه‌لی

ئیسلامیزه‌كردن، فۆبیا‌و كاردانه‌وه‌

سه‌لام مارف

شۆڕشی داهاتوو، شۆڕشی دابه‌شكردنه‌وه‌ی سامان ده‌بێت

سه‌لام مارف

بودجه‌ له‌نێوان ژیانێكی دادپه‌روه‌رانه‌و ناوێكی خوازراو بۆ به‌ سستماتیكه‌كردنی نادادپه‌روه‌ری

بێستون محمو‌د

رؤشنطةرى

C 2010 All right reserved, roshngari.com